Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Tam Solar olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna çok önem vermekteyiz. Bu kapsamda, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler ve şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’na uygun olarak işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

KVKK gereğince, www.tamsolar.com.tr internet sitemiz (“İnternet Sitesi”), mağazalarımız ve sair kanallar vasıtasıyla bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ve KVKK’da açıklandığı çerçevede; kaydedilebilecek, depolanabilecek, muhafaza edilebilecek, güncellenebilecek, yeniden düzenlenebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde  işlenebilecektir.

Bu kapsamda, sistemimize dâhil olarak bizimle paylaşılan kişisel verilerinizin, özel nitelikli kişisel veriler de dâhil olmak üzere, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca aşağıda belirtilen kapsamda işlenmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve yukarıda sayılan diğer işlemlerin yapılmasına açık rıza vermektesiniz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

 • Müşterilerimizi daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarını anlamak
 • Müşterilerimiz ile iletişimimizi geliştirerek daha etkin ve kaliteli hizmet vermek
 • Satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülebilmesi
 • Kurumsal iletişim ve etkinlik yönetimi aktivite ve süreçlerinin işletilebilmesi
 • Müşterilerimize kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek
 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetleri ölçmek
 • Müşterimizin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek
 • Müşterilerimize sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin artırılması/geliştirilmesi, yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta sizlere özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması olmak üzere sair satış, pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi
 • Satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler, profilleme çalışmaları
 • Web sitemizde yer alan onay kutucuğu aracılığıyla onay vermeniz halinde, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, başta 6698 sayılı Kanun olmak üzere, kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin mevzuat ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde, yukarıda belirtilen meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz; Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik olarak doldurduğunuz üyelik formu
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları
 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies)
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar ve mektuplar
 • Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar)
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı
 • Pazar araştırması şirketleri ve müşteri memnuniyeti ölçümlemeye yarayan şirketler ve programlar
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler

Ayrıca Kişisel Verileriniz; Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Kanun uyarınca aşağıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde, açık rızanız alınmaksızın kişisel verileriniz işlenebilecektir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Yukarıda sayılan kişisel veri işleme şartlarının olmadığı hallerde, kişisel veri işleme faaliyetleri için müşterilerin açık rızalarının alındığını ve açık rıza olmaksızın işleme faaliyeti yapılmadığını bildiririz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; sunduğumuz hizmetin amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen kişilere aktarılabilecektir;

 • İş ortaklarımız, iş bağlantılarımız ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda, düzenleyici, denetleyici kurumlar
 • Kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar
 • Şirketimiz adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında SMS, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar

Kişisel Veri Sahibinin Hakları
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Şirketimizin Etiler Mah. Kızılırmak Cad. N Plaza No:31/A Muratpaşa/Antalya adresine yazılı olarak veya info@tamsolar.com.tr e-posta adresimize, güvenli elektronik imza ile ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Şirketimiz; işbu Aydınlatma Metni’nin yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenmek
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etmek
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etmek
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere silinmesini veya yok edilmesini talep etmek
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde, bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etmek
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda; aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etmek, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak;

Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusu ile Noter vasıtasıyla, Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalayarak veya Şirketimizin elektronik posta adresine göndermek suretiyle şirketimize iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Tamer Ateş
Adres: Etiler Mah. Kızılırmak Cad. N Plaza No:31/A Muratpaşa/Antalya
E-posta Adresi: info@tamsolar.com.tr

Kişisel Verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etmeniz halinde; üyelik sistemimizden çıkacağınızı ve bu kapsamda üyelik sistemimizin sağladığı avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı önemle belirtmek isteriz.
Tam Solar olarak; ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, SMS ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.

“Yukarıdaki bilgilendirme metnini okudum, anladım ve Tam Solar üyelik sistemine, www.tamsolar.com.tr üzerinden üyelik sözleşmesini onaylayarak KVKK kapsamında kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde işlenmesine, yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına, belirtilen amaçlar dâhilinde açık rıza veriyorum.”

Ticari Elektronik İleti Onayı
Tam Solar olarak; ilginizi çekeceğini düşündüğümüz fırsat ve kampanyalarımızdan sizleri e-posta, sms ve benzeri elektronik iletişim araçlarıyla haberdar edebilmemiz için iletişim izninizi istiyoruz.

Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, anladım ve geçmişte paylaşmış olduğum ve/veya gelecekte paylaşacağım iletişim bilgilerimi içeren kişisel verilerimin KVKK ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Tam Solar tarafından reklam, kampanya, avantaj, haber ve diğer benzeri faydaların sağlanabilmesi adına işlenmesine ve bu kapsamda aşağıdaki yöntemlerle, tarafımla irtibata geçilmesine www.tamsolar.com.tr üzerinden yaptığım üyelik başvurusu ile yine elektronik şekilde açık rıza veriyorum.

Ticaret Unvanı: Tam Solar – Tamer Ateş